A. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd door en/of voor de BVBA Alacart (KBO 0646.996.730), hierna aangeduid als “Alacart”.

B. De overeenkomst

2. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel en door Alacart per geschrift bekrachtigd, worden alle verkopen beschouwd gesloten te zijn onder de clausules en de algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.

3. Alacart wijst alle verkoopsvoorwaarden af, zowel de algemene als de bijzondere, die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

4.Alle offertes zijn vrijblijvend en bevatten geen verbintenis in hoofde van Alacart.

Catalogussen, notities, prospectussen, folders, publicitaire aankondigingen of monsters zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten.

5. In geval van aanvaarding van een offerte of bestelling, worden alle overeengekomen prijzen, voorwaarden en bepalingen geldig.

Opmerkingen en/of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na datum van de bevestiging van de aanvaarding te worden overgemaakt. Opmerkingen/betwistingen die later verstuurd worden niet aanvaard.

6. Indien de verkoop gebeurt door tussenkomst van een handelaar die in naam van een derde handelt, dan wordt de handelaar, bij conflicten tussen Alacart en de derde partij, mede verantwoordelijk en kan aldus in gelijke mate aansprakelijk gesteld worden.

C. Prijs

7. De prijs door Alacart aangeboden is exclusief belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op geleverde goederen of diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van het contract zouden worden ingevoerd zijn integraal ten laste van de klant.

D. Betaling

8. De goederen en diensten zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Alacart.

Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de klant.

9. Betaling dient, behoudens andersluidende bepaling, te geschieden binnen de 15 dagen na uitreiking factuur. Bij niet-betaling ten laatste op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaand saldo. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo van de factuur, met een minimum van 250 EUR. Termijnen van respijt doen het recht op verwijlintresten en schadebeding niet teniet.

Geen enkele klacht met betrekking tot facturen wordt nog aanvaard vijf dagen na ontvangst van de factuur.

10. Teneinde de dienstverlening veilig te stellen zal, bij de organisatie van evenementen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende voorschotten gelden:

  1. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient bij aanvaarding van de offerte voldaan worden;
  2. 50% van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor het evenement te zijn voldaan;
  3. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voor het evenement te zijn voldaan;

Bij niet tijdige betaling worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

11. Alacart heeft het recht, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Ingeval dergelijke waarborgen niet binnen de zeven dagen worden verstrekt, heeft Alacart het recht alle leveringen / prestaties geheel of gedeeltelijk te schorsen en ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

12. Zelfs bij het voortbrengen van een betwisting dienen toch de bij onderhavig contract voorziene betaling te gebeuren en mag de betaling niet worden uitgesteld.

13. In geval van verkoop, overdracht, inpandstelling of inbreng in een andere vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de klant alsook wanneer een van de betalingen of het accepteren van een van de wissels niet werd gedaan, of van bij aanvang van een procedure vereffening, fusie of splitsing van de klant, worden de uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de op voorhand toegestane betalingsvoorwaarden.

14. Indien de klant door eender welke omstandigheid de bestelling wenst te annuleren of niet in staat is de totale koopsom te betalen, om welke reden dan ook, dan zijn alle reeds betaalde voorschotten niet terugvorderbaar en is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen die 30% van de totale koopsom bedraagt, te verhogen met alle reeds gemaakte inherente kosten.

15. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dit geval behoudt Alacart zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende prestaties te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

16. Alacart heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk op te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Alacart om welke reden dan ook niet nakomt.

E. Wijzigingen

17. Wijzigingen, van welke aard ook, ten opzichte van de offerte op verzoek van de opdrachtgever, zullen door Alacart voor zoveel als mogelijk worden uitgevoerd.

In geval deze hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, dan zullen deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Alacart houdt zich het recht voor om locaties of activiteiten te wijzigen op het moment dat blijkt dat een leverancier zijn afspraken met Alacart niet kan nakomen. Er zal in dit geval een alternatief worden aangeboden dat minimaal gelijkwaardig is.

F. Overmacht

18. Overmacht zal aan Alacart het recht geven om zoveel later uitvoering te geven aan haar contractuele verplichtingen als deze overmacht duurt. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of onmogelijk is binnen een redelijke termijn na het vooropgestelde tijdstip waarop de diensten zouden worden verleend, zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij, onverminderd het recht van Alacart op betaling van de diensten die reeds gepresteerd werden.

19. Als overmacht in hoofde van Alacart wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die Alacart niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de gesloten overeenkomst wordt verhinderd.

G. Ontbinding

20. Alacart heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:

  1. indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen
  2. bij staking van betaling of bij aanvraag van een faillissement door de klant
  3. bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant
  4. indien de zeggenschap over de klant wijzigt
  5. indien beslag gelegd wordt op een deel van de vermogensbestanddelen van de klant
  6. indien de klant conform artikel 10 van de algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door Alacart gevraagde zekerheden te stellen
  7. indien Alacart gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Alacart wel zal nakomen.

In geval van ontbinding van de overeenkomst door Alacart is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale openstaande sommen (met een minimum van € 150.00), onverminderd het recht van Alacart om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is en worden alle vorderingen van Alacart op de klant onmiddellijk opeisbaar.

H. Exoneratie

21. Deelname aan een evenement of incentive is voor eigen risico van de klant. Alacart is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard dan ook, noch voor persoonlijk letsel of overlijden. Alacart raadt de klant in geval van deelname aan een evenement aan een verzekering af te sluiten.

22. Alacart is evenmin aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

23. Voor zover Alacart bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.

24. Indien Alacart toerekenbaar tekort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Alacart beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

I. Verzaking

25. Geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van Alacart zal als afstand of verzaking aan enig recht of voordeel beschouwd worden.

J. Rechtsbevoegdheid

26. De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.

Bovendien komen de partijen uitdrukkelijk en conventioneel overeen dat elke andere rechtbank dan deze aangeduid in de vorige paragraaf, onbevoegd is met betrekking tot de in de vorige paragraaf vermelde materie.